Strona startowa


studio projektowe magentime

Jesteśmy studiem projektowym działającym od 2008 roku w krakowie.
Zajmujemy się projektowaniem komunikacji wizualnej.

Naszym głównym zadaniem jest kompleksowe przygotowanie wizerunku firm, instytucji i marek. Naszym celem jest tworzenie projektów kreatywnych, atrakcyjnych wizualnie, a zarazem zgodnych ze wszelkimi zasadami sztuki. Opracowujemy materiały zarówno dla tradycyjnych, jak i elektronicznych mediów.

/ Nasze działania podzieliliśmy na dwa główne obszary: tworzenie wizerunku marki oraz wsparcie wizerunku marki. Dzięki temu ułatwiamy naszym klientom określenie swoich potrzeb oraz dajemy podstawę do rozmów na temat oferty celnie trafiającej w ich oczekiwania.
/ Realizujemy zarówno duże, kompleksowe projekty (jak np. stworzenie identyfikacji wizualnej firmy czy marki), jak i mniejsze zamknięte prace (jak np. projekt katalogu, strony internetowej, wizytówki, etc).
/ Zapewniamy naszym klientom również skuteczne wsparcie marketingowe i PRowe.
/ Cenimy sobie opinie innych; inspiruje nas nieograniczona wymiana zdań i pomysłów.

magentime design studio

WE ARE A DESIGN STUDIO ESTABLISHED IN 2008 IN CRACOW.
WE DEAL WITH VISUAL COMMUNICATION DESIGN.

Our main task is to prepare a comprehensive image of companies, institutions and brands. Our goal is to create visually stunning and creative projects at the same time complying with all the rules of art. We elaborate materials for both traditional and electronic media.

/ We split our actions into two main areas: creating brand image and supporting brand image. Thanks to this we facilitate our customers to determine their needs and give the basis for talks on the offer that most accurately hits their expectations.
/ We create both large, complex designs (e.g. the creation of corporate visual identity), as well as smaller, closed projects (e.g. the project of a catalogue, website, business cards, etc.).
/ We provide our customers with effective marketing and PR support.
/ We treasure other people’s point of view. Unlions and ideas exchange inspires usmited opini.

dlaczego magentime?

1. DOŚWIADCZENIE
Jako projektanci posiadamy ponad 17 lat doświadczenia w zawodzie.
Pracujemy zarówno dla osób prywatnych jak i dla firm, korporacji oraz instytucji.
Projektujemy dla klientów w Polsce i za granicą.

2. PROFESJONALIZM
Analizujemy, sprawdzamy, drążymy, by z bogatym zapleczem siąść do projektowania, w którym łączymy twórcze myślenie z funkcjonalnością. Wszystkie projekty wykonujemy zawsze na najwyższym poziomie oraz z dużą dbałością o szczegóły.

3. ELASTYCZNOŚĆ
Każdy nowy projekt to wyzwanie. Dzięki temu, że jesteśmy niedużym studiem projektowym możemy zaoferować sposób współpracy dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

4. ATMOSFERA
Przyjaźnimy się, wzajemnie się inspirujemy i motywujemy. Staramy się tę wyjątkową atmosferę pracy przenieść na współpracę z klientami. Wierzymy w to, że każda interakcja pozwala się rozwijać, odkrywać nowe inspiracje.

5. ZAANGAŻOWANIE
Zaraz obok wiedzy, praktyki czy intuicji, zaangażowanie jest ważnym elementem potrzebnym projektantowi do pracy. Dlatego nawet najmniejsze wyzwanie traktujemy z pełną uwagą i należytą starannością.

why magentime?

1. EXPERIENCE
We have over 17 years of experience working as designers.
We work for private clients as well as companies, corporations and institutions.
We design for Polish and foreign customers.

2. PROFESSIONALISM
We analyze, check and dwell on the subject, in order to start designing process with wealth of experience, in which we combine creative thinking and functionality. The projects are always carried out with highest quality, attention to details and always on time. 

3. FLEXIBILITY
Each new project is a challenge. Because we are a small design studio we can offer a way of working tailored for individual customer needs.

4. ATMOSPHERE
We are friends and we mutually inspire and motivate each other. We try to move this unique work atmosphere into our cooperation with customers. We believe that any interaction allows you to develop further and discover new inspirations.

5. COMMITMENT
Right next to knowledge, practice and intuition, engagement is an important component needed in designer’s work. That is why we treat even the slightest challenge with full attention and due diligence.

 

klienci o magentime

KAŻDY NOWY PROJEKT TO WYZWANIE. KAŻDY KLIENT TO INNA OSOBOWOŚĆ.
Cieszy nas to, gdyż lubimy się sprawdzać, śmiało wychodzić poza dobrze znane granice, zdobywając nowe obszary. Tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że nasza praca jest doceniana.

/ W każdym projekcie, który powstał w studiu projektowym Magentime można odnaleźć to, co drzemie w jego twórcy – niezwykłą kreatywność, pomysłowość i świeże spojrzenie. Praca nad projektem zawsze przebiega w sposób sprawny, terminowy i przy pełnym zaangażowaniu ze strony Magentime.
Od ponad dziesięciu lat mam przyjemność współpracować z właścicielką studia projektowego Magentime. Owocem tej współpracy są setki projektów graficznych, stworzenie pełnej identyfikacji wizualnej dla kilku firm, działających w różnych obszarach biznesowych oraz liczne kampanie reklamowe.
Współpraca z Magentime przynosi nie tylko wymierne korzyści identyfikacyjne dla firmy, jest również prawdziwą przyjemnością tworzenia.  Polecam współpracę ze studiem projektowym Magentime wszystkim osobom, które szukają nieszablonowych, oryginalnych i harmonijnych pomysłów na rozwój lub wykreowanie wizerunku firmy.
Kierownik Marketingu i PR | Baltic Wood

/ Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. współpracuje ze Studiem Projektowym Magentime od 2008 r. (…) Praca, którą  wykonało Magentime, została wysoko oceniona tak przez naszych klientów, jak i specjalistów opracowujących audyt hotelu Grand Sal****. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości i terminowości naszej współpracy i z całą odpowiedzialnością polecamy Studio Projektowe Magentime wszystkim potencjalnym Klientom.
Dyrektor Hotelu | Kopalnia Soli w Wieliczce

/ Studio Magentime wykonało niezwykłą pracę, rozumiejąc nasze szczególne wymagania i dostarczając nam wyjątkowe i skuteczne rozwiązania.
Dział Marketingu | Jetex Flight Support

/ Dzięki umiejętnościom zespołu Magentime, płynnie przeszliśmy proces zmiany identyfikacji wizualnej, wzbudzając pozytywne reakcje wśród Klientów, Kandydatów oraz Pracowników. Dużym atutem Magentime jest komunikacja i umiejętność obrony własnych, nieoczywistych racji – to zmusza do myślenia i przynosi dobre efekty. W czasie współpracy Agencja wykonała dla nas także szereg innych projektów (…) Doceniając kompleksowe usługi i wszechstronność Magentime, z przyjemnością polecamy usługi Agencji.
Marketing & PR Manager | Jobs Plus

/ We współpracy ze studiem projektowym kluczowe jest wzajemne zrozumienie i elastyczność. (…) Z całą pewnością możemy polecić Magentime jako agencję wiarygodną, terminową i kompetentną, z którą współpraca dla obustronnych korzyści może ułożyć się w płaszczyźnie wielu lat.
Prezes | DataConsult

/ Każdorazowo firma Magentime wykazywała bardzo duże zrozumienie potrzeb naszej firmy, działała sprawnie i przede wszystkim niezwykle efektywnie – nasze materiały graficzne były szeroko chwalone przez klientów, partnerów biznesowych oraz odwiedzających nasze stoiska wystawiennicze na targach w Polsce i za granicą. Pragniemy kontynuować współpracę z agencją Magentime i z całą odpowiedzialnością polecamy jej usługi.
Prezes Zarządu | FBC Team

/ Projekt został wykonany w bardzo szybkim czasie. Spotkania z Projektantami były sprawne i w krótkim czasie gdy otrzymałam kilka interesujących propozycji i zdecydowałam się na obecny wygląd materiałów dla firmy. Od samego początku byłam bardzo mile zaskoczona profesjonalizmem firmy Magentime, ich podejściem do klienta i otwartością na moje pomysły.
Firma sprostała moim oczekiwaniom na wszystkich polach projektowania. Polecam wszystkim firmę Magentime jako profesjonalne biuro projektowe, które z pewnością podoła wszystkim oczekiwaniom przyszłych klientów.
Agata Krzanowska | Dietetyk kliniczny

/ Studio Magnetime współpracuje z moją Firmą od kilku lat na polu doradztwa, przygotowania projektów i wykonania materiałów reklamowych (…). Magnetime cały czas odznacza się ogromnym zaangażowaniem, dokładnością i terminowością wykonywanych zleceń. (…) Zawsze mogę na nich liczyć, a umiejętność cierpliwego słuchania i nanoszenia wszelkich zmian należą w ich wypadku do cech wyjątkowych. Współpracując z Firmą Magentime mam ogromny komfort bardzo dobrego porozumienia i pozytywnej reakcji na moje pomysły lub zlecenia.
Właścicielka | Klimaty Południa – Winiarnia i Restauracja

customers about magentime

EACH NEW PROJECT IS A CHALLENGE. EACH CUSTOMER IS A DIFFERENT PERSONALITY.
It makes us joyful because we like challenges. We like going ahead beyond the well-known borders, researching new areas and the more we are proud that our work is appreciated.

/ In each project, created by Magentime Design Studio, you can find its designers’ characteristics – unusual creativity, ingenuity and a fresh look. Work on the project is always efficient, timely and with full commitment on the part of Magentime. (…) I recommend cooperation with Magentime Design Studio for all those looking for unconventional, original and harmonious ideas for development or creating corporate image.
Director of Marketing and PR | Baltic Wood

/ “Wieliczka” Salt Mine, Tourist Route Limited Liability Company is working with
Magentime Design Studio since 2008. (…) The work that Magentime has fulfilled so far, was highly evaluated both by our customers and developing audit professionals at the Grand Sal Hotel****. We are very pleased with the quality and punctuality of our cooperation and with all responsibility we recommend Magentime Design Studio to all potential customers.
Hotel Director | Wieliczka Salt Mine

/ Magentime has consistently done a remarkable job of understanding our unique requirements and delivering our message with clarity and positive results.
Marketing Departament | Jetex Flight Support

/ Thanks to Magentime’s skillful team, we went smoothly through the process of changing the corporate identity, arousing positive reactions of Customers, Candidates and Employees. Magentime’s biggest assets are communication and the ability to defend their own, non-obvious reasons – it forces you to think and brings good results. During our cooperation agency has done a number of other projects for us (…) Appreciating the comprehensive services and versatility of Magentime, we are happy to recommend the services of the Agency.
Marketing & PR Manager | Jobs Plus

/ In cooperation with design studio, mutual understanding and flexibility in collaboration is vital. (…) Certainly we can recommend Magentime as a credible, timely and competent agency, with whom the mutual benefit cooperation can turn into a long-term partnership.
Chairman | DataConsult

/ Each time, the Magentime company showed very large understanding of our company’s needs, working smoothly and extremely efficiently. Our graphic materials were widely praised by customers, business partners and visitors of our exhibition stands at the fairs in Poland and abroad. We would like to continue cooperation with Magentime agency and with all responsibility we recommend its services.
Chairman of the Board | FBC Team

 

Dodaj komentarz